Lovecraft


Blog What I'm writing The status quo
zvli/||?>>+;^;!!!!!!::::::::::""~~~~~""","""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"~,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,'''''''''''''''''....-.--.---...'''',,,',,,,"~~"~:::::::!:!!r cL\|?=>+^;!!!!!::::::~~"""~",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'',''''''''''''''',,'''''''''',,,,,,',''''''''''''',''''''''''''.'.''''''..---```````-----.'''''''''',,,,,",~:::::::!!+ \|=>^;;!!!!:::::::~~,,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',''''''''''''''''''''''''''''..........'...--------------...''...'''''',,,,,,~~~"~:::!; ?=r^!!!!:::::~""",,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''','',,,,~,,,'',''''''''''''''''''''''''''.....---------`---------------........''''''''',,,,,,,,~::! >r^;!!!:::::"~,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',:!=///lFyyooaj}v/|^!:",'''''''''.''.........-.-----------`````--``---------.......''''''''',,,,,,,,":: >+^;!!:::::~""",,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!\faEkqKqq6p6kkqOdKq9meo3}i=:,'''''.'.........-----------------`-------------.....-......'''''''''''',,~: >r^;!!:::::::~"",,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''''''''',!\CkKdODdOdKq6kqk69$6OKqXeyjooayCi=!~''...........-------.-------------`--------.....-.''..-.'''''''''',,,": =+^!!!!:::::~~",,,,',','''''''''''''''''''''''''''''''''':>FmXkKddKKOKKKKpq6q96qAX$pXXmyyoaoaemoz\;~''...'....-----..--.--------------------...---....-...'''''''''',,,: =>^;!!!:::::~~,,,,,,,',''''''''''''''''''''''''..''''',^{mdOq9EKK9w6Op$EkmeaaeaeemeXkweXweeEk6EmEmaF/^,'''.....-.---.-....------------------..-.---.........''''''''',,~ >>^;!!::::::~~",,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''',^tkDDdOKwmeaaeaaauv/|????|v{jemmmEk$9m9DW%pEmkp6ev|:'.......-.--...-..------``-----------------.........''''''''',: >r^;!!!::::::~",,,,,,',''''''''''''''''''''''''''',|oO00WW%pma3tzv7i|>^!:::::::!+=|\//7toE6EK0WgDKKO%Kwow!''...-....-...--.--------------------------.........'''''''''" >r^;!!!:::::~~~,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''':Fp8QBBDmysi/|>^!:::::",,,,,,,,,,"::::!^?\L{aXmemEEkEEaf?::''.......-.---------------`--------------..-....'''''''''''" +^;!!!!::::::~~,,,,,',',,''''''''''''''''''''''''^EWBQWXfzi||?>^!::::::~,,'''''''',,,,~"~::!^?Lii/\cvyEEwy{zc^,''..-...-------------`-`---------.----...---...'''''''''" ^^;!!!!:::::::~"",,,,,,',''''''''''''''''''''''''\d0W9jz7i\\|+^!!::::,,,''''''''''''',,,,"~:!!;^>rr>?vekKdO9oas:'......--..-------------------------....''..-'''''''''', +^;!!!!::::::~~,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''':X8g$yzL\||?=^^!::::,,''''.........'.'''',,~~::!;^^+=\voK###%6Xj:'......----------```-`--------------.----....'....'''', ^;;!!!!:::::""",,,,,',,'''''''''''''''''''''''''z%Q%ati/||??>;!:~,,,,''''''..........''''',,,"::!!^^^?\LCDQQQBOKz,'.-.---------``--`-``-```----------.----.-...''.''''', ;!!!!!!::::~~",,,,,,,,',,,'''''''''''''''''''''!OBg$uzlL\|=^;!!::,,,''''''.'..'..'''''''''',,,~::!!;^=|\LmBQQQB0O\'.--.--`````-```-````````````-``----------..'....''''" ;!!!!:::::::~,,,,,,,',',,,,''''''''''''''''''',z%09afsvL\|+;;;!::~,,,'''''''''''''''''''',,,,,":::!!^+?\/u8QQQ##Ne:.---````````````-```````````````--`--------....''''', !!!!::::::~"",,,,,,,,'',,''''''''''''''''''''':md%wouzl/=+^^!!:::::",,''''''''''''''',',',,,,,:::::!!^=|/smgQBNRWp;.---````````````````````````````````-``--------...'', !!!!::::~"~",,,,,,,''''','''''''''''''''''''''+kdD9efzc\|>+^;;!!!:::",''''''''''''''',,,,,,,~:::::!!!+?|ixy6WgWq6e!.----`````````````````````````````-````--`--------.', !!:::::::"",,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''.'?kKD9mouz/?>^^;!!::",,''''...''''''''''''',,',,":::!!!!^=|\zjmpdpme3:------````````````````````````````````````---------.' !:::::~~,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''.'..'.'/dBWdmmjl|>;!!:::,,,''-...-----.-----------.''''',"::!;>|\|cuakOqajy!.-```````````````````````````````````````-``--------' !::::~"",,,,,,'''''''''''''''''''''''''...'..'zNQBKAaxi?>^!!:::,,'''-----``--````````---...'''',"::!^=\L\ctkdpdEaai'-`````````````````````````````````````````-`--``--.' !::::~"",,,,,'''''''''''''''''''..'........--,jBQgkeo{vL\|?\LLL|^!,'''..----.-`````-',:^??|=+;!!!!r>+>/7v/Ly9dd8O6t'````````````````````````````````````````````------.' !:::~~"",,,,,'''''''''''''''''....'.......---'eQQOeEOKeCzzFEd0#QBWal=!,''''''.-..',!\fkdDDpa{i=>>>??\iL7ziLjkdW##0a,````````````````````````````````````````````-------' !!::::"",,,,,'''''''''''''''''''........-.---,mQQ9oqD9f/=!!?luXDWgWKet\;:,''''''"!|z3amey{\;:,''',:^|cvzvvl{m%BQ#%m,`-`````````````````````````````````````````````---.' !!::::""",,,,,''''''''''''''''...........----'CQQXokexL?^>|/v{3wKRD$6Xoz>"'---',^iz}l|?\\>^!^!::,,,,:^/zvvvzeNQBQQp:--````````````````````````````````````````````````-' ::::::~",,,,,,'''''''''''.'......'...'....:!:'\QNojuzlxkppejQBeQQ0RKkEmoz!'-``.:|iL||lztl?kOagQOeC/!!;^?/vvvegQBQQ%!',.````````````````````````````````````````````````- ::::::~,",,,,,,'''''''''''.'..'..........'ojc|?KduFll3WQQa!!%Qg@Q?|v\=|/7=,'-.':!!!^>|?;,'9BOQQyrwDe|^!!^c/i}pN0BgF+>Cu!-``````````````````````````````````````````````- ::::::::",,,,,,,''''''''''.''.''''''''...'Le}==jau}vvuoku\!"!Cwu;',,''':>+:,',,::~,',,,,-`:xmEc::|xz\r!:!?|Lze%ec!"!j%Rs'``````````````````````````````````````````````- ::::::::~",,,,,,,'''''''''''''''''''''''.';C9o/\{jz/||?|l|+;!!!:~,''-.,!+!::"":::~,'.',,,,,"::::!;!::::::;=/z}C+::>|lmj;.``````````````````````````````````````````````- ::::::::~~",,,,,,,,'''''''''''''''''''''''!vFCFtf{v\^!;;!!:::,,,,,,,,,!?+:~,,,,:::~,'',,,,,,,,"~,,',,,,:!;=lzt7>++!!>y\:-``````````````````````````````````````````````. :::::::::~,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''!cLzADausc>!::::::,,,,,,'':;\L^:",,,~!!:::,'',,,'''.'''''',,:!!r\zFFzzjl>!!L?:---````````````````````````````````````````````. :::::::~""",,,,,,,''''''''''''''''''''''''+||izzaefv?!::"":,,,,,'''"!\l/^:""~::!!!!::",''''''''''''',,:!;=csffFxu3z?!^="----```````````````````````````````````````````- ~~::~:~"",,,,,,,,,,',''''''''''''''''''''':|=?+;fma{/r;!:,,,'''',',~+cz\;:::!!!;!!:::~,,'''''''''',,,~:!+\izfz\+;;^^:^>'.----``````````````````````````````````````````- "~::~:~~"",",",,,,,',,,,'''''''''''''''''',==\=:/wmj/?^!!:,,,''''',:|vv|!:~:!!^+;!:!!~,''''''''',,,,~:!r+|ctf/>^::^;!\:.'..----````````````````````````````````````````- ~~~~"~~~,""~~~~,,,,,,,'''''''''''''''''''''?/=|++ooC\?^!!::,,,'''',!Ll7r:,',:!+^!!!;!~,''''''''',,,,"::;^|ltC\^!!^^:=|,'''.---`-```````````````````````````````````````` ~"",""~~"""~:~,,,,,,,,',,''''''''''''''''''?Cvvv\uy{7|>^!:::",'''',^\7L!,'--':^^!:::^:,''''''''''',"~:!^!|ls}c=!;!!\i+'''...---````````````````````````````````````````` "~""~~"""""::~,,,,,,,,''''''''''''''''''''';f}y{izyzl/?=;!::",''',:=s}{?:,,"!?\|/i?;+!:,''''''''',":::!!^\zszr:!^^|??!''''...--```--`-`````````````````````````` ``````` :""~~~~""""::""",,,,,'''''''''''''''''''''',vauF{Fytc/|=;!:",,'''":!udKXy}tCtzC6QQOC?!::,,,,,,''',,~::!+=vszz>!!;rr?^,,''''..---``````````````````````````````` ``````` :~:~~~"~"~::~:~",,,,,,,,,''''''''''''''''''':CeajuoFc/\?^::~,,''',,:|eNQ0%DKKpEufk$u|!:"~,,'',,',,,:!;+=\zvzl?=>+\\;~,,,''''..----``````````````````````````` ```````` ::::~~"""~:::~,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''':vouCoaxl/|+!:"",,,~~~::^\FXDNgDEz\=r+!::~",,,',,,,,":!;^>|Lzv{c+r?\=::~",,,''''..'--`-````````````````````````` ````` :::~""",~:::~""",,,,,''',''''''''''''''''''''''':!!uo}c\>^!:~,~:::~~:~:!^|czvL+:~",,,,,,,,,,,,,,,::;^>=?is{z||>^:::~",,,,'''''..-`````````````````````````` ````````` :~"",,,::::::~~",,,,'''''''''''''''''''''''''''''',/afvL|+!:::!::::::~::",,::~,'''',',,,,,,,,,,,~::;;;;=L}f\:::::::~~~",,,''''...-`--``````````````````````````````````` ~~~"""~::~:::~~",,,,'''''''''''''''''''''''''''''''!3yzl\>!:!;!!!!!::::::~'''''',,,,,,,,",,,~,',":!^!!;>cFf+:::::::~"",,,,''''..----````````````````````````````````` ` ":~"~:::::::::~",,,,,''''''''''''''''.'...''''''''''co{v\>!:!^;::!r\Femaoojv||czzvzsv/+!:::~""',:!^;!:;|sjl!::::::::::~,,,''''..---`````````````````````````````````` ` "~~~~:::~~:::~",,,,,,''''''''''''''''......'.'''''''!fusc|^!!;^!!|tjjameoFx}ffuCsFjooajz|!::~:,,:!^+!!>LCF+::::::::::::",,''''.'-----``````````````````````````````````` ~~~~~~~:~:~:~",,,,,'''''''''''''''.........'...''''',/juxi?;!!!!^>==+=|>!!:!:::::!>=|??+::!:::,,:;+r;+/zj\!!::::::::::~",,,'''..------`````````````````````````````````` ~~~~~:::::"",,,,,,,,'''''''''''''''...'....'.''''''',;fjFz\^!;;^+^!:::::,,~:~~,,,:::!:::::::::::!^=r>\vfoK6u?:::::::::~",,,'''.--``--``````````````````````````````````` ::::::::::",,,,,,,,,'''''''''''''''''''....'.'''''',,~\yjCi?>>>>>^!::,,",,~::::,,,'',":!!!!!!:!;r?\|\vFae@@@@a;:::::::~",,,,''.---`-```````````````````````````````````` :::::~~:,",,,,,,,,''''''''''''''''''''''.....'''''',,,:}o3jv\/\|??>;!!:::,'',,,,,,,,,:!!!;^^^+>?ivi/zjemyB@@@@dr:::::~~",,,,'''.--`--``````````````````````````````````` :::::~~~:""",,,,,,''''''''''''''''''''''''.'''''''',,~:+jjyfvL//\\|?+^!:::~~:~~:""~::!;^+>>||>?vfviCaeaoL+Q@@@@N/::::~~~,,,,''''.---```````````````````````````````````` ::::::~:::~",,,,''''''''''''''''''..''''''''''''',,,"::!+CFFCv\\|?\\>;!!!!!!:::!!:::!!!!!!!!+\zutfeXaeez~'e@@@@@@gz!::""",,,,''''..---`````````````````````````````````` :::~~~:::::~,,,,,'''''''''',''''''''''''''''''''',,":::!!>tjjCL?^;^^!!:!:~":!:"",,:~:~~:::!;/xfje6keoos:->Q@@@@@@@@%/::~"",,,'''''..--`````````````````````````````````` :::~~~:::~~~,,,,,''''''''''''''''''''''''''''''',,~:::!!!+=zaeu/r;!!:!!!!:::",,,,,","""~:!+\Coa6K$eojL,`,B@@@@@@@@@@@dl!:~,,,,,'''..---``````````````````````````````` ` ::::~~::::"",,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''',"::::!!!;>?|ijw37?^!:::::!!~,,,,":::~"::!rlom$O6eojz!-`'E@@@@@@@@@@@@@@#z::"",''''..---``````````````````````````````` ` :::::::::~",,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''',,~:::!!!;^>?|\/zOEyc>!:::!!!!::!!!!::::!=/jEqqp63F|!'``"6@@@@@@@@@@@@@@@@@E>:"",''''.----```````````````````````````````` ~::::::::",,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''',,~::::!!;^+>=|l|6d%Kmf7/||\ci/\||\\|=|cue$Kqkwef=,````!g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Qdec!,'''.----``````````````````````````````` """~:::::",,,,,,,',,''''''''''''''''''''''''''',,":::!!!;^+rsN/mKD08RRdK9AA6pKKmjyom6kkkAmaox>,`````=B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QK3|:'''.--````````````````````````````` "~~::::~",,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''',,":::!!!;;+lQ@/cdK8g0g###Q#B#Ng%OKKOkmeaoF\!'`````-zQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Qdw{=:'--``````````````````````````` :::::~~~",,,,,,,,,,''''''''''''''''',''''''''',,,~::!!!;r\uQ@Q=:v9K%0gg##QQQQQ#gDdO6eyFv=~-`` `,w@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q#9C?:'```````````````````````` :::::~~~""",,:,,,,,,'''''''',,'''',,''''''''',',,":!+i39NQ@@@Q!~:?eRD%0gWNNB#g8dq9AX}?:'-``` `:%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQdoi;,-``````````````````` :::::::~~","",,,,,,,,,'',,,,,,,,,,,,',,,,'''',~!=CqQ@@@@@@@@@Q^,,":>oKODW#B#WDOqwf/;,.``` 'fQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQWKef/^:'```````````- ~::::::::~"",,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,"!|{X8Q@@@@@@@@@@@@@@|''''',!lAgN##BWec^:,'````` `!KQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQB#ggKal^,-``````- :::::::::~:"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:;ieDQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@F'''.''!teEAO0u^:,'.````` `.iQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQQQBB#Wg0Oei!'-``- :::::~~"~~:"",",","""",,,,,,,,,,,~!\aRQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a'.--'xQ@@QQ@@B='-````` ``~wQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQQQQ#BB#NNg8w\:-- ::::::~:~~~~::~~~~~::~",",,,,,~^zqQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q/,-`'e@@@@@@@@@Q!``` ``!d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQQQ#QQQQQQQQ#RXv ::::::::::~:::::::::~",,,,,:!zOQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@y!,--/Q@@@@@@@@@@0~`` ``;N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q@@@QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ::::~~:::::~~~~::::::""":>uOQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q:,,-;E#@@@@@@@@@@@a-` `|Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQQQQQQQQQQQQQQQBQ :::::~:~~""~~::::::::~:iOQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a''',/va@@@@QQ@@@QDf;` `iQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQBQ :::::::::::::::::::::|O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q^-'.'-`?@@@QQQ@Qo?!:'` -yQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ::::::::::::::::::::LQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%,-.-```|@@@Q@@@v,'`` e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQQQQ@QQQQQQQQQQQ ::::::::::~~:::~~:!yQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C--`````y@@QQ@@e,`` `cQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQ@QQQQQQ@@Q@QQQQQQQQQ ::::::::::~~:~~~:>d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q!```` ``j@@QQQQ{` -eQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQQQ@@@QQQQQQQQQQ ::::::::::::::::\N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6,`` ``vNQQQQQQp: '$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQQ@Q@@@@@@QQQQQQQQQ ::!::::~:~~~:::|N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q\.`` `=#Q@QQ@QQB/ 'd@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q@QQQQQ@@@@@@QQQQQQQQQQ ::::::"~~"::::>d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@p'`` `!DQ@QQ@QQ@Qe` ,D@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQQ@@@@@@QQQQQQQQ@@ :::::::::::::;$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^``` :dQQ@@QQ@@QQg,:N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q@@@QQ@@@@@@@@@Q@@@QQQQ@@ ::::::~:~::::z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@q-``` -KQQ@@@Q@@@@@QdQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q@@@QQQQQ@@ ::::::""~~::!k@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c`````zQQQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQ@@@@@ !:::~~~:::::^0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q:````=Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !:::::::::!!+g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#'```-EQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !!:::::!!!!!+D@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B,```|Q@Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ :::::!!!^^^>aQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@\``+Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ::::!!!>?++yQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%:!N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ :::!!;^>>+/Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@dd@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !:!!;^++r|A@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !!;!!^;^=yQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !!!^^^^^v#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !^r+^!+?K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q@@@@@@@@@@ ^r+^+;;/Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q@@@@@@@@@ ==>=>>;LQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQ@@@@@@@@@ ==??>^>vQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQQ@@@@@@@@@ ???>=||/N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q@QQQ@@@@@@@@@@ ??==?|||X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQQ@@@@@@@@@@ ??|?||\/a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ \\\\\||v0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ |\|||\\}Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ \\|L//iX@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ /illlLz$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ LlzvlsFp@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ vvvvCj$Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ FjfoaDQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

He enjoys life - as do all who are spared the curse of intelligence -- HP Lovecraft

©1996-2020 Peter Greenwell Text and images Creative Commons License